module_flytta_till_larketor

Nyheter

module_fyra_gubbar
Processen

Samtidigt som alla parter gick samman i det så kallade Partnerskapet, delade vi in vårt samarbetet i tre faser.

Fas 1

I den första fasen arbetade vi fram idéskisser, ett styrdokument som underlag för detaljplaneprogram och detaljplaner, huvudprinciper för tilldelning av mark samt en marknads- och kommunikationsplan.

Fas 2

Hösten 2008 antogs ett detaljplaneprogram för stadsdelen och ett för golfbanan. Därefter påbörjades processen med den första detaljplanen, marktilldelningsprinciper och exploateringskalkyl. Detta arbete pågår.

Fas 3
Exploateringen av Lärketorpet regleras och utbyggnadstakten fastställs successivt.

Vill du veta mer? Gå till Sammanfattning program stadsdelen Lärketorpet.
Du kan också anmäla ditt intresse för Lärketorpet.