module_flytta_till_larketor

Nyheter

module_fyra_gubbar
Partnerskapet

I november 2005 träffades en överenskommelse med sju av de inbjudna intressenterna om partnerskap för planering och utbyggnad av Lärketorpet tillsammans med Trollhättans Stad.

Eidar, HSB, NCC, PEAB, Riksbyggen, Skanska och Trollhättans Stad, ska gemensamt i ett partnerskapsarbete planera för 1000-1500 lägenheter med byggstart tidigast 2015.


I överenskommelsen har den process som partnerskapet avser fullfölja delats in i tre etapper:

• I skede 1 ska idéskisser, ett styrdokument som underlag för detaljplaneprogram och detaljplaner, huvudprinciper för tilldelning av mark samt en marknads- och kommunikationsplan arbetas fram.

• I skede 2 ska detaljplanering och marktilldelning ske. Trollhättans Stads stadsbyggnadsförvaltning ska arbeta fram detaljplaneprogram och detaljplaner. Marktilldelningsprinciperna ska fastställas.

• I skede 3 regleras exploateringen av Lärketorpet. Utbyggnadstakten kommer att fastställas årligen, slutlig version av exploateringskalkylen ska tas fram samt exploateringsavtal tecknas mellan Trollhättans Stad och parterna. En plan för utvärdering ska tas fram gemensamt där bland annat partnerskapsarbetet, exploateringsprocessen samt stadsdelens nya invånares uppfattning om området ska redovisas.