module_flytta_till_larketor

Nyheter

module_fyra_gubbar
Kommunikation, service och skolor

I den första detaljplanen ska mark/tomt reserveras för förskola.

Från Lärketorpet tar det inte mer än några minuter till både Överby och Trollhättans innerstad. Det finns även möjlighet att utnyttja de angränsande stadsdelarnas (Skogshöjden och Björndalen) serviceutbud.

Trafik
Trafiken i Lärketorpet planeras gå via en central huvudgata så att lokalgatorna får så lite genomfartstrafik som möjligt. Huvudgatan kommer att ansluta till Överbyvägen vid två punkter.

Kollektivtrafik
Tätortsbussar kommer att trafikera stadsdelens huvudgata. Det är viktigt att kollektivtrafiken finns på plats tidigt i stadsdelens utbyggnad som ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen.

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelvägar kommer att byggas ut längs stadsdelens huvudgata och mellan olika bostadskvarter genom naturmarken. Det kommer också att byggas gång- och cykelvägar till närliggande stadsdelar, mot Trollhättans innerstad samt Överby.